▶︎ ‘ไก่’ – ณฐพล บุญประกอบ: บทบาทของภาพยนตร์ในสังคมที่ไม่ยอมรับความจริง

Watch
15 Dec 2020
เรื่องโดย:

ภัทรพร บุญนำอุดม

แบ่งปันเรื่องราวนี้:
เรื่องโดย

ภัทรพร บุญนำอุดม

บรรณาธิการออนไลน์ a day BULLETIN 

ภาพโดย

วงศกร ยี่ดวง

ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอประจำ a day BULLETIN

ภาพโดย

ศุภมิตร เศรษฐลักษณ์

Video Editor of a day BULLETIN